In de media

Interview met Jan Twigt

Hieronder vindt u het interview dat te horen is geweest op AmsterdamFM.

Krantenbericht Teylinger Nieuwsblad

SASSENHEIM– ‘Is de gemeente in gebreke geweest? Heeft de gemeente integer
gehandeld en is het gerechtvaardigd de klokkenluider infaam te noemen?’ Die
vragen stelt de 84-jarige Jan Twigt uit Sassenheim, bewoner van een appartement
aan de Vaartkade in Sassenheim, naar aanleiding van zijn ervaringen met het
gemeentebestuur van Teylingen. Zijn persoonlijke verhaal en zijn bevindingen tekende
hij op in het omvangrijke boek ‘Bestuurlijke arrogantie. Imago belangrijker dan
veiligheid burger’, dat komende vrijdag bij Uitgeverij Aspekt verschijnt. “Loslaten kan
ik het niet. Hoe de gemeente mij heeft behandeld is zo verschrikkelijk onrechtvaardig.
Ik wil eerherstel”, streeft de schrijver met zijn publicatie na.

door Ingrid Langeveld

Zittend in zijn relaxfauteuil en niet geheel vrij van emotie vertelt Twigt dat het
bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam en een jaar later het ‘friendly fire’ op
de gasketels recht tegenover de woning van het gezin Twigt de kiem vormen voor,
naar eigen zeggen, dit ‘drama’. Twee ingrijpende gebeurtenissen die grenzeloos
respect voor vuur bij hem verwekken én het besef dat brandveiligheid een prioriteit is.
Dat laatste geldt beslist voor zijn in 2006 opgeleverde nieuwbouw appartement met
brandvertragende deuren die de vlammen, volgens het bouwbesluit en de
bouwvergunning, gedurende dertig minuten moeten weren als er ooit brand ontstaat.
“Dat was in april 2006 een geruststellende gedachte. Totdat – nog voor de oplevering
plaatsvond – bleek dat het door mij bij de deurenleverancier opgevraagde attest met
informatie niet klopte met de werkelijkheid”, memoreert Twigt, die hierop volgend in
contact trad met de gemeente op wiens verantwoordelijkheid de deuren zijn
geïnstalleerd. Dat eerste contact mondde uiteindelijk uit in een tien jaar durende
kruistocht tegen een volgens Twigt falend veiligheidsbeleid van de gemeente, die hij op
papier vastlegde. “Leugens, bedrog, misleiding, nalatigheid, bedreiging wierp de
gemeente in de strijd om het eigen gelijk in stand te houden zonder iedere beschuldiging
tot nu toe weten te weerleggen. “Ik kan toch niet zeggen dat ze het al die 9 jaar verkeerd
deden” zei een gemeentesecretaris mij. Alles zit zo schandelijk gemeen in elkaar dat het
voor geen enkele meter strookt. Bepaalde mensen bij de gemeente, maar zeker niet
allemaal, deugen gewoonweg niet. Het meest belastende – voor de gemeente zelfs
vernietigend – bewijsmateriaal uit 2012, een onafhankelijk onderzoeksrapport , laten
ze gewoon achterwege”.
De Sassenheimer vroeg tevergeefs een hoorzitting aan bij de Nationale
Ombudsman en vroeg zich stilletjes af of de gemeente mensen laat wonen in niet
brandveilige panden. “Dat de gemeente mij infaam noemt en het feit dat zij zoveel
leugens tegen mij en de Nationale Ombudsman heeft gebruikt is eenvoudigweg
onacceptabel. Ik wil eerherstel. Daarnaast hoop ik dat de complete gemeenteraad in
z’n totaliteit wakker wordt en in elk toekomstig voorval erop toeziet dat daadwerkelijk
integer wordt gehandeld”. Volgens de schrijver is zijn 250 pagina’s tellende boekwerk
‘uniek in opzet’. “de ene helft is de bewoording van mijn belevingsverhaal en de andere
helft omvat vrijwel alle relevante documenten. Zo is elk door mij geschreven woord
door de lezer verifieerbaar”, stelt Twigt. Vanaf vrijdag is het boek voor 19,95 euro
zowel in de boekhandel als online verkrijgbaar en gaat de website
www.bestuurlijkearrogantie.nl de lucht in.

Schrijver Jan Twigt: “Ik kan niet verkroppen dat de gemeente mij infaam
noemt en mij zo onheus heeft behandeld.”

 

Reactie van Jan Twigt op het verweer van de gemeente (deze mail is verzonden naar alle 28 gemeenteraadsleden):

Geacht raadslid,

Vandaag een artikel in de Teylinger. Is goede informatie naast mijn boek. Op zich is het weerwoord voor niet ingewijden een logisch verhaal. Het pijnlijke is dat het gemeentebestuur nog steeds geloof hecht aan het eigen gelijk. Het zijn echter halve waarheden. Bovenaan in de tweede kolom staat dat er een bemiddelaar is aangesteld. Als u, als insider uw eigen motie nog eens naleest, met de daarbij behorend uitgesproken intentie dan zult u zien dat er een onderzoeker werd aangesteld die aansluitend de partijen tot elkaar zou brengen. Die weigerde echter onderzoek en beoordeling van de beschuldigingen maar wilde (en mocht van de burgemeester) uitsluitend bemiddelen. Dat is de reden dat ik uit het bemiddelingstraject (niet het onderzoekstraject) ben gestapt. ” De gemeente heeft nieuwe deuren laten plaatsen maar was hiertoe niet verplicht”. Weer een halve en mistige waarheid. Niet de gemeente was hiertoe verplicht maar de projectontwikkelaar. De gemeente diende slechts te handhaven. Dat traject verknoeide men in 2006. In december 2014 startte men handhaving met bestuursdwang tegen Synchroon omdat men in strijd met bouwvergunning en bouwbesluit had gebouwd. Dus hoezo niet verplicht? Gemeente was ernstig in gebreke en wij woonden 9 jaar met volledige kennis van de onveilige situatie in een onveilig appartementengebouw. Dat is andere koek. De gemeente heeft excuses aangeboden. Ja, voor gering empathisch vermogen en te late beantwoording van brieven. Daar zat ik niet op te wachten. Geen excuses voor leugens en bedrog en dat men mij infaam noemt. U kunt het natuurlijk ook allemaal teruglezen in mijn boek met alle relevante bewijsstukken. En als daar belangstelling voor is wil ik ook wel een lezing houden voor de raad.

Een vriendelijke groet,

Jan Twigt

 

Brief aan de commissaris van de koning in Zuid-Holland:

JAN TWIGT

VAARTKADE 97, 2171 HV SASSENHEIM

De Commissaris van de Koning Zuid-Holland

De Hoogedelgestrenge heer J.Smit

Zuid-Hollandplein 1,

2596 AW Den Haag

Betreft: uw werkbezoek 7-12-2017 aan de gemeente Teylingen

Sassenheim, 8 december 2017

 

Hoogedelgestrenge heer Smit,

Op 29 november 2017 verschenen twee artikelen in de pers over het boek ‘Bestuurlijke arrogantie’. Het betrof de introductie van het boek en een reactie van de gemeente hierop. De gemeente liet hierin weten dat de deuren waren vervangen – alhoewel men daartoe geenszins verplicht was – en tevens dat men excuses had aangeboden. Het geheel ademde genoegzaamheid en ademde de sfeer dat men de burger grootmoedig tegemoet gekomen was.

Beide artikelen kunt u teruglezen op www.bestuurlijkearrogantie.nl.

Aangezien niet verwacht kan worden dat uw komst enkele dagen later bij de gemeente tot andere inzichten heeft geleid, zal dit ongetwijfeld de teneur zijn geweest van het antwoord dat u heeft gekregen indien dit punt op uw ongetwijfeld omvangrijke agenda heeft gestaan.

Met deze kennis alsmede de inhoud van het vrij omvangrijke boek dat recent aan u is gestuurd blijkt dat er meer aan de hand is in de gemeente Teylingen dan men u wil doen geloven. Ik wijs u op de volgende punten.

  • Alvorens een appartementengebouw mag worden betrokken dient er een brandveiligheidscontrole plaats te vinden. Deze ontbrak. De Nationale Ombudsman bevestigt deze verplichting in zijn brief van 22 juni 2012 (bijlage 8).
  • De brandveiligheid van het appartementengebouw ‘Thuishaven’ was onvoldoende. Kennis hierover was de gemeente kort na de oplevering ter kennis gebracht door het bezorgde bestuur van de VVE. De gemeente startte een handhavingsprocedure op 8 september 2006. Er werd geen verder vervolg aan gegeven en op 18 juni 2007 afgebroken.
  • Op 8 februari 2007 ontving de gemeente een voortgangsrapportage van Interconcept met de vermelding dat men geen brandveiligheids inspectie had uitgevoerd.
  • In 2010, 2011, en 2012 ontving de gemeente via de VVE alarmerende rapporten van Efectis/TNO. Er was minder dan 30% kans dat de deuren de in het bouwbesluit vereiste 30 minuten brandvertraging zouden bereiken.
  • Op 5 september 2014 ontving de gemeente een vernietigend rapport van de firma Peutz die een second opinion had uitgevoerd op de brandveiligheid van de deuren. Op 19 december 2014 start de gemeente een handhavingsprocedure tegen Synchroon onder oplegging van bestuursdwang met als reden dat er gebouwd is in afwijking met het bouwbesluit en in strijd met de verleende bouwvergunning.
  • Uit de stukken blijkt dat er nog enige onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, waaronder de dreiging om naar de bejaarde burgers individueel te gaan handhaven. Uiteindelijk worden in oktober 2015 brandveilige deuren geplaatst.
  • Bewoners hebben dan meer dan 9 jaar in een brandonveilige situatie gewoond. De conclusie lijkt gewettigd dat de gemeente ernstig in gebreke is geweest.
  • Met betrekking tot de integriteitskwestie lijkt de bestudering van de open brieven van 2 en 9 maart 2015 gericht aan burgemeester Breuer voldoende uitsluitsel te geven.

Uit alles blijkt dat   de werkelijkheid sterk afwijkend is met het beeld dat de gemeente zelf voor ogen heeft en het haar bewoners wil doen geloven.

Voor zover u behoefte heeft aan nadere informatie van mijn kant sta ik geheel te uwer beschikking. Een innige wens van mijn kant is dat deze zaak op  een correcte wijze in behandeling wordt genomen.

Ik wens u veel wijsheid.

Jan Twigt